Аж ахуйн нэгжийн регистрын дугаараа оруулна уу. /Регистрийн дугаар зөвхөн тоо байх ёстойг анхаарна уу./